Kategorie zboží
Storex (https://cz.storex.sk/)

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velice  důležitá. Z tohoto důvodu všechny procesy zpracovávaní osobních údajů průběžne analyzujeme a zabezpečujeme jejich soulad s nařízením GDPR - nařízením Evrópskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnica 95/46/ES (obecné  nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jenom „GDPR“), které je závazní pro všechny členské státy Evrópske unie, jakož i zákonem č. 18/2018 Sb. z. o ochraně osobních údajů a o změně  a doplnění některých zákonů (dále jenom „Zákon“).


Touto cestou Vás informujeme o způsobu a podmínkach zpracování  Vašich osobních údajů, jako i  o Vašich právech, které jsou s tím spojené.

 

1. Jaké jsou naše kontaktní údaje?


Důvěra zákazníků je pro nás podstatná. Z tohoto důvodu, pokud by ste měli otázky ohledně  zpracování Vašich osobních údajů, jsme Vám plně k dispozici.


Pro uplatnění všech  a jakýchkoliv  Vašich prav týkajícich se ochrany osobních údajů, si Vám dovolujeme poskytnout naše kontaktní údaje:


Ing. Peter Mongel STOREX
s místem podnikání Dopravná 5, 95501 Topoľčany
IČO: 11 743 140
zapsána v Živnostenském rejstříku  Okresného úradu Topoľčany,
číslo živn. rejstříka: 406-4625


Pokud máte otázku, na kterou v těchto  podmínkach o ochraně osobních údajů nenájdete odpověď, nebo jestli si přejete  podrobnější informace k některému z těchto bodů, nebo máte zájem  uplatniť jakékoliv  Vaše právo na ochranu osobních údajů, neváhajte nás kontaktovat:


A. pro poštovní komunikaci, prosím, použijte nasledovní kontaktní údaje: Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany


B. pro elektronickou komunikaci, prosím, použijte nasledovní kontaktní údaje: e-mailovej kontakt: eshop@storex.sk


C. pro telefonickou komunikaci prosím, použijte nasledovní kontaktní údaje: telefónní kontakt: 00421 38 532 05 41


Další  informace jsou zverejneny na webové stránce:  www.storex.sk


2. Kdo odpovídá za plnění povinností?


Vzhledem ke skutečnosti, že nám předmětná povinnost  nevyplýva z právní  úpravy, nemáme určenou žádnou odpovědnou osobu v oblasti ochrany osobních údajů, pričemž  všechny a jakékoliv povinnosti a závazky jsi v této  sféře  plníme sami s nejvyšší odbornou péčí, na kterou se můžete spolehnout.


3. Jakej je rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů?


Osobní údaje zpracovávame jenom v nevyhnutném rozsahu (předevšem v rozsahu jméno, přímění, adresa, telefónní kontakt, e-mailovej kontakt), pričem nezpracovávame osobitní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).


Osobní údaje našich zákazníků zpracovávame na různé účely týkajíci se prodeje zboží a poskytování služeb v oblasti předmětu našeho podnikání, avšak jenom v minimálním rozsahu tak, aby byla dodržena zásada minimalizace  účelu zpracování osobních údajů ustanovena v GDPR, dle které provozovatel  může  osobní údaje získavat jenom na konkrétně určené, výslovně uvedené a legitímní účely.


Osobní údaje našich zákazníků zpracovávame zákonným způsobem, a to jenom v mezích  právních základů, které jsou ustanoveny v článku 6 ods. 1 GDPR. V tomto případe zdůrazňujeme, že mezi předmětné právní základy, na základě kterých je možné zpracovávat Vaše osobní údaje, se zařazuje také daní souhlasu Vaše osoby se zpracovávaním osobních údajů, avšak jenom v případě, pokud neexistuje jiný  právní základ (t.j. ak je důvodem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy, a teda, Vaše osobní údaje je nevyhnutné zpracovat proto, abychom Vám mohli řádně dodat zboží nebo poskytnout službu (např. zaslat Vám potvrzení objednávky na Váš e-mail, přiradit Vašu platbu k objednávke, zaslat Vám  zboží na Vami uvedenou adresu), nevyžaduje se pro tento případ ještě také  Váš osobitní souhlas se zpracováním osobních údajů).


Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že jako  provozovatel zpracovávame jenom a výlučně Vaše nasledovní osobní údaje, a to na tyto účely a na základě těchto právních základů:


a. Registrace na webové stránce

 

Seznam

Účel

Právní základ

Přihlasovací jméno

Jméno

Příjmění

Adresa ( ulica, město, poštovné smeřovací číslo, stát)

Telefónní číslo

E-mailová adresa

Registrace  dotknuté osoby a vytvoření vlastního konta na stránce ww.storex.sk a zařazení do databáze provozovatele.

Některé z našich služeb můžete bez problémů  používat aj beze přihlášení se na stránce. Pokud však chcete využívat všechny funkcionality stránky, je potřeba vytvorení konta.

Článek 6 ods.písm.1 a)

GDPR:

dotknutá osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

 

b. Kontaktní formulář

Seznam

Účel

Právní základ

Jméno

Příjmění

E-mailová adresa

Předmět zprávy

Vybavení dopytu ohledem tovaru provozovatele zaslaného přes kontaktní formulář

Článok 6 ods.1 písm.b)

GDPR:

Zpracování je nevyhnutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba,nebo abychom se na základě žádosti dotčené osoby vykonali opatření před uzatvořením smlouvy


c.   Dodaní zboží

Seznam

Účel

Právní základ

Jméno

Příjmění

Adresa (ulica, město, poštovní  směřovací číslo, stát)

Telefónní  kontakt

E-mailový kontakt

Vaše bankovní  údaje (banka,číslo účtu, IBAN)

IČO

DIČ

IČ DPH

uzavření smlouvy,

možnost zpracování  objednávky a řádneho doručení objednaného plnění (zboží) klientovi,

vystavění  faktúry, jako i možnost realizování  úhrady ceny za plnění a její spárovaní s objednávkou

Článek 6 ods.1 písm.b)

GDPR:

Zpracování je nevyhnutné pro plnění smlouvy, ktorej smluvní stranou je dotčená osoba, nebo abychom na základě žádosti dotčené osoby vykonali opatření před uzatvořením smlouvy


d. Přímy  marketing – existujúci zákazníci

Seznam

Účel

Právní  základ

Jméno

Příjmění

E-mailová adresa

ponuka vlastního  podobného zboží a služeb prostředníctvím elektronické pošty osobám, kterých osobní údaje provozovatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb

Článek 6 ods.1 písm f)

GDPR:

zpracování je nezbytné na účely záujmů,  které sleduje provozovatel nebo třetí, s výjimkou případů, kdy nad takýmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a slobody dotčené osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména ak je dotčenou  osobou dítě (ve smyslů Recitálu 47 GDPR se zpracování osobních údajů na účely přímeho marketingu může považovat za oprávněný zájem provozovatele)


e. Ponuka zboží a služeb, marketing, souteže a pod.

Seznam

Účel

Právní základ

Jméno

Příjmění

Adresa

E-mailová adresa

Ponuka zboží a služeb prostředníctvím elektronické pošty používatelem registrovaným na webové stránce, informace o plánovaných akciích, odprezentování reklamních a marketingových aktivit, odesílaní novinek, rad, tipů a triků

Článek 6 ods.1 písm. a)

GDPR:

dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely


f. Cookies

Seznam

Účel

Právní základ

Textovej  soubor, který webová lokalita ukladá v počítači nebo mobilním zařízení klienta při její prohlídaní obsahujúci údaje o aktivitě používatele na webové stránce.

Účel 1:

Zapamatování si  používatelských nastavění, ověření přihlášení, integrita zabezpečení webu, obnovení hesla ku kontu.

Účel 2:

Lépe  prizpůsobění  reklam zájmem dotčených osob a funkcionalite web stránek, vytváření statistik.

Pro účel 1:

Článek 6 ods.1 písm. f)

GDPR:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmami převažují zájmy nebo základní práva a slobody dotčené osoby, které jsi vyžadují ochranu osobních údajů, především pokud dotčenou osobou je dítě (oprávněným zájmem provozovatele je zájem zachovat co nejlepší  funkcionalitu a ochranu webové stránky).

Pro účel 2:

Článek 6 ods. 1 písm. f)

GDPR:
dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

.
g. Heuréka – „Ověřeno  zákazníky“

Seznam

Účel

Právní základ

Jméno

Příjmění

E-mailová adresa

Specifikace zboží, které bylo zakoupeno

Informace o spokojenosti průběhu koupy

Zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem, vyhodnocování zpětné vazby, analýza trhového postavění zboží poskytnuté dotčenou osobou

Článek 6 ods. 1 písm. f)

GDPR:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a slobody dotčené osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, především pokud je dotčenou osobou dítě (oprávněným zájmem provozovatele je zájem na zvyšování kvality služeb při nákupu zboží a spokojenosti zákazníků).


4. Komu se Vaše osobní údaje poskytují?


Osobní údaje našich klientů chránime, pričemž tyto nespřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám či subjektem, s výjimkou osob, které zabezpečují vedení účetnictví naše spoločnosti, IT infrastrukturu, e-shop, zasílatelské služby, webové nástroje (např. Heuréka „Ověřeno  zákazníky“), a z tohoto důvodu se považují  nikoliv za „sprostředkovatele“, ale také i příjemce ve smyslu GDPR. Výběr našich partnerů realizujeme kromě jiného i s ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborní péči při zpracování osobních údajů našich klientů pričem tyto subjekty jsou námi zavázany mlčenlivostí  a povinností přijat  přiměřené technické a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů spĺňovalo požadavky GDPR a Zákona. V případě, jestli takáto povinnost bude vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté také orgánům veřejné moci či jiným subjektem.


5. Přenášame Vaše osobní údaje mimo Evrópske unie?


Provozovatel jsi Vás dovoluje informovat, že Vaše údaje nejsou přenášané mimo Evrópsku uniu do třetích zemí či mezinárodních organizací.


6. Po jakou dobu uchovávame Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje uchovávame jenom po dobu, po kterou je to nezbytné  na účely, pro které se zpracovávají. Osobní údaje, které zpracovávame pro účely dodaní zboží zákazníkům na právním základě plnění smlouvy uchovávame po dobu deset (10) let. Zbývající osobní údaje, které zpracovávame pro jiné účely uchovávame po dobu tří (3) let, pokud  v těchto podmínkach není uvedeno jinak.


Po uplynutí doby uchovávaní  osobních údajů zajišťujeme jejich výmaz, případne anonymizaci, a to plně v souladě s GDPR.


7. Jaké jsou Vaše práva vůči nám v oblasti ochrany osobních údajů?


Jako dotčené osobě Vám z GDPR plyne několik práv, na které jsi Vás dovolujeme touto cestou upozornit, a to:

 7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás požadovat potvrzení  o tom, jestlii zpracovávame osobní údaje, které sa Vás týkají a jestli áno, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, jako aj právo na základní   informace o zpracování Vašich osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoliv a to prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

 7.2 Právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů

 

 Máte právo požadovat, abychom jsme beze zbytočního odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, jako i právo na doplnění  neúplných osobních údajů. Za tímto účelem je možné  nás kontaktovat kdykoliv, a to prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.


 7.3 Právo na vymazání osobních údajů


 Právo požadovat bezodkladné vymazání Vašich osobních údajů máte jenom v případě, pokud:


 · osobní údaje už nejsou potřebné na účely, na které se získavali nebo jinak zpracovávali;

 · odvoláte souhlas, na základě kterého se zpracovávaní  provádí, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;

 · namítáte vůči zpracování a nepřevažují  žádné oprávněné důvody pro zpracování

 · osobní údaje se zpracovávali nezákonně;

 · osobní údaje musí být  vymazány, aby se splnila zákonná povinnost dle práva Evrópske Unie nebo práva členského státu, kterému podléhame;

 · osobní údaje se získavali v souvislosti s ponukou služeb informační společnosti dle článku 8 ods. 1 GDPR.

Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“, pričemž následně posoudíme, jestli ve Vašem případě neexistujú výjimky, kdy není potřeba vymazat  Vaše údaje i když  je splněná některá z výše uvedených podmínek (např. je to potřebné na uplatňování právních nároků).

 

 7.4 Právo na omezení zpracování  osobních údajů


 Máte právo, aby jsme omezili zpracování Vašich údajů (t.j. Vaše údaje jenom uchovávali, i když jiným spůsobem je nezpracovávali), pokud:


  · jste napadli správnost osobních údajů;

  · zpracování je nezákonní  a Vy namítate  proti vymazání  osobních údajů a žádate místo toho omezení jejich použití;

  · už nepotřebujeme Vaše osobní údaje na účely zpracování, ale potřebujete je  Vy na prokázaní, uplatňování nebo obhajování  právních nároků

  · namítate vůči zpracování.


Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“, pričemž následně posoudíme, jestli ve Vašem případě  neexistují výjimky, kdy je možné Vaše osobní údaje zpracovávat také jiným způsobem, nejen uchovávaním.

 

 7.5 Právo namítat proti zpracování osobních údajů


Máte právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů jestli  je právním základem zpracování  Vašich osobních údajů: a) nezbytné plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu  nebo při výkonu veřejné moci nebo b) zpracování  je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše spoločnost nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými  zájmy převažují zájmy nebo základní práva a slobody Vaší osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud  je dotčenou osobou díte. Pokud se Vaše údaje zpracovávají nebo budou zpracovávat pro účely přímeho marketingu, máte právo kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém souvisí s takovým  přímym marketingem.

Za tímto  účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat  prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“. Vaše osobní údaje můžeme  zpracovávat pouze, pokud by jsme přeukázali nezbytné oprávněné důvody na zpracování, které by převažovaly nad zájmy, právami a slobodami nebo důvody na prokázaní, uplatnění nebo obhajování právních nároků.

 

  7.6 Právo na přenosnost osobních údajů


Pokud se zpracování Vašich osobních údajů vykonáva automatizovanými prostředkami, a to na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to v strukturovanom, běžně používaném a strojovo čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje další osobě (provozovatelovi). Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“.

 

  7.7 Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním  osobních údajů


V neposlední rade máte právo kdykoliv odvolat  Vami udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají. Odvolání  souhlasu nemá vlyv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlase před jeho odvoláním. Za tímto účelem nás můžete kdykoliv  kontaktovat prostředníctvím kontaktních údajů uvedených v části „Jaké jsou naše kontaktní údaje?“..


  7.8 Právo podat stížnost dozornímu orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v případě, pokud máte za to, že došlo k porušení prav fyzických osob při zpracování Vašich osobních údajů nebo k porušení nařízení GDPR, můžete   podat návrh na zahájení konání o ochraně osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů  Slovenské republiky. Vzor návrhu je zveřejněn  na stránce Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,   https://www.uoou.cz/


8. Jste povinní nám poskytnout  Vaše osobní údaje?


 Poskytnutí Vašich osobních údajů je v zásadě dobrovolné, avšak některé Vaše osobní  údaje se vyžadují pro řádne plnění  smoluvy (t.j. pro řádne a včasné poskytnutí  zboží a služby), a proto  pokud  k jejch poskytnutí nedojde, nebude možné z naší strany řádně plnit povinnosti souvisejíci s dodáním zboží nebo služby.


9. Získavame Vaše osobní údaje  i z jiných zdrojů, než od Vás?


Ne, všechny osobní údaje, které zpracovávame, pocházejí výslovně od Vás.

 

10. Cookies


Abychom  sme čo nejvíc zlepšili naše služby a funkcionalitu naší webové stránky, využíváme soubory cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači nebo v mobilním zařízení a které obsahují informace o aktivitách užívatelu webové stránky, pričemž tyto informace jsou následně zpřístupněny serveru webové stránky při další návštěvě užívatele.

 

Soubory cookies jsou užitoční kromě  jiného:

  • k náležité funkčnosti webové stránky,
  • k zjišťování, které webové stránky a funkce jsou Vámi nejpoužívanejší, abychom jsme mohli přizpůsobit ponuku Vašim požadavkům a zájmem,
  • zjistit, které reklamy jsou Vámi prohlídané  nejčasteji čím  se zamezí zobrazovaní reklam, o které nemáte zájem.

 

Námi používány cookies je možné z hlediska  jejich trvání rozdelit na dva (2) typy:

  • krátkodobí (tzv. session cookies), které zůstávají  ve Vašem prohlídači jenom do té doby, dokud prohlídač zavřete
  • dlouhodobé (tzv. persistent cookies), které zůstávají uložené aj po té, co prohlídač zavřete.

 

Dobu uložení souborů cookies je možné jsi přizpůsobit podle  vlastních požadavek, nakolik závisí od nastavení samotné cookie a Vašeho prohlídače.

 

Cookies je zároveň možné delit na:

  • ty, které jsou nezbytné pro fungování  webstránky (tzv. essential), pričemž do této skupiny je možné zařadit cookies, které sa používají  na zapamatování  údajů ve formulářích, či cookies, které pomáhají web stránce se správně a rýchlo načítat a
  • ty, které nejsou nezbytné (tzv. non-essential), pričemž těmito  non-essential cookies jsou například ty, které se nazývají analytické a sbírají údaje pro vhodné přizpůsobení  reklam, sledují  činnost návštěvníka na stránce a pod.

Na naší stránce jsou umístěné oba typy cookies, pričemž při non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš souhlas s jejich používaním. Používání essential cookies můžete zakázat buď cíleně pro túto webovou stránku,nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastaveních Vašeho internetového prohlídače. Po deaktivaci essential cookies však nebude už možné využívat některé funkce webstránky.


11. Sociální síť Facebook


Naša webová stránka má integrované doplňky sociální síte Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), které spoznáte podle loga Facebooku nebo tlačidel “Like” (“Líbi se mi to”) a “Share” (“Sdílet”) umístněných na webové stránce. Přehled všech dopl¨ků pro Facebook nájdete na nasledovní stránce Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Během Vaší návštěvy na naší webové stránce vytváří tento doplňek příme spojení Vašeho prohlídače se serverem Facebooku, přes které Facebook dostane informaci, že někdo z Vaší IP- adresy přistupuje na naši webovou stránku. Pokud jste popřitom přihlášení na svém kontě na Facebooku a klikněte na tlačítko „Like“ nebo „Share“, můžete obsah našeho portálu přepojit se svým profilem na Facebooku. Facebook pak může Vaši návštěvu webové stránky přiradit Vašemu používatelskému kontu. Podrobnější  informace naleznete v podmínkach společnosti Facebook o ochraně osobních údajů:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pro užívání  těchto cookies se vyžaduje Váš souhlas. Pokud si neželáte, aby Facebook přirazoval návštěvu našich webových stránek k Vašemu používatelskému kontu na Facebooku, odhláste se prosím z Vašeho používatelského účtu na Facebooku.


12. Jaké základní technická a organizační opatření jsme přijali na ochranu Vašich údajů?


Za účelem co nejvyšší ochrany Vašich osobních údajů jsme do procesů  zpracování osobních údajů  implementovali následující zabezpěčení  a přijali tyto technická a organizační opatření:


· Máme vypracovanou  interní dokumentaci týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany, pričemž  tato je plně souladná s GDPR a Zákonem,              
· Všechny osoby, které mají na základě našeho pověření přístup k Vašim osobním údajem, jsme poučili a tyto osoby zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našich pokynů, které jsou v súladě s GDPR,       
· Pravidelne proškolujeme osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našeho pověření,
· Realizujeme pravidelný monitoring právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů,            
· Výběr našich partnerů realizujeme kromě jiného i s ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborné starostlivosti při zpracování osobních údajů našich klientů, pričemž tyto subjekty jsou s námi  zavázané  mlčenlivostí a povinností přijat přiměřené technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů plnilo požadavky GDPR,            
· Vaše osobní údaje se zpracovávají v osobních počítačech a notebookech, které se nachází v uzamykatelných prostorech, pričemž přístup třetích osob je do těchto prostorů omezen a zároveň monitorován kamerovým systémem,
· Vstup do operačního systému jednotlivých osobních počítačů a notebooků je omezený a podmíněný zadaním osobitního jedinečného hesla. Při odchode z pracoviska každá osoba zabezpečí odhlásení z operačního systému příslušního osobního počítače a notebooku a při odchodě tento zároveň aj vypne a uzamkne vstupní dveře do prostorů.           
· Využívame cloudové softvérová řešení „cloud computing“, pričemž dáta se ukládají na softvér, který se nachází v dátovem centru v České republice, které je přovozováno soukromým provozovatelem cloudových služeb, pričemž s tímto poskytovatelem je uzavřena smlouva, v rámci které jsou upraveny základní práva a povinnosti poskytovatele. Před uzavřením smloluvy boli oveřeny  zkoušenosti, pověst, specializace a sídlo poskytovatele, solventnost, spolehlivost, vlastníctví a kapitálová priměřenost poskytovatele, potenciální konflikt zájmů, riziko zneužití uchovávaných informací, přesné místo, kde sa nachází servery, fyzická a elektronická bezpečnost serverů a dátového centra. 
· Všechny stránky a aplikace, na kterých se uchovávají Vaše osobní údaje, jsou chráneny heslem a šifrováním.
· Osobní počítače a notebooky, v kterých se nachází elektronická dáta informačního systému jsou  vybaveny výhradně legálními a schválenými softvérmi, zejména příslušním softvérem ESET a Microsoft ESSENCIAL SECURITY, který zajišťuje ochranu před vírusy a spyware, resp. jinými případnými útokmi počítačových hackerov. Rozsah přístupu a způsob přidělování hesel, pravidelních směn a aktualizací hesel upravuje interní směrnica. Nejdůležitejší dokumenty, resp. soubory, které se nachází v informačních systémech jsou také zaheslovány heslem, které vytvořil a kterým disponuje jen autor dokumentu, případně jiné oprávněné osoby, zejména osoby, kterým je dokument určen. 
· Likvidaci dokumentů v tištené formě zajišťujeme  pomocí zařízení na skartování listin takovým způsobem, že zlikvidovány  dokumenty a složky není možné zrekonstruovat na opětovné použití jakýmkoliv  způsobem, a to v pravidelných intervalech,    
· Likvidaci elektronických dokumentů a dat zajišťujeme takovým způsobem, že uvedené dokumenty a data se trvale a nenávratně odstrání z hard disku serverového počítače.


13. Realizujeme automatizovaná rozhodování včetně profilovaní?


Nevydáváme žádné rozhodnutí, které by boli založené výhradně  na automatizovaném zpracování, včetně  profilování  a které by mělo právní  účinky, které by se Vás týkali nebo by Vás podobně významně ovlyvňovali.


14. Jaké jsou další související informace?


Tyto podmínky o ochraně osobních údajů se můžu příležitostně změnit, Vaše práva, které zaručují  tyto podmínky, však nebudeme beze Vašeho výslovního souhlasu omezovat. Všechny změny podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejneny na této stránce. O případních významních změnách podmínkach o ochraně osobních údajů budou užívatele předem informováni (týká se aj informování prostředníctvím e-mailu v obzvlášť závažných případech).


Tyto podmínky jsou platné od 6.12.2019

 

Potřebujete poradit?

Kontakt : eshop@storex.sk

Nájdete nás také na:

 

Velkoobchodní prodej / výdej internetových objednávek

Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
Otevírací hodiny: 7:30 - 15:30

00421 38 532 05 41 - sklad

E-shop kontakt: 0905 211 952

Maloobchodní prodejny

Topoľčany
Štúrova 4650/7
tel. kontakt: 038/530 06 95

J.Kráľa 4869 (budova Colourhouse)
tel. kontakt: 0905 471 438

Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel. kontakt: 0908 164 400

 

Krátké video ukážky PONY, PRYM pomůcek

koncovky na jehlice PONY

https://cz.storex.sk/upload_files/files/Pony_60697_Point-protector_2-4mm_video4.mp4

návod jak správně používat pletací strojky PRYM

https://youtu.be/Wns3jZManok

jehlice na vlnu  PONY

https://cz.storex.sk/upload_files/files/Pony_61001_Wool-needles_video3.mp4

mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.