Kategorie zboží
Storex (https://cz.storex.sk/)

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují hlavní zásady a principy obchodních vztahů mezi prodávajícím, Ing. Peter Mongel STOREX, který je provozovatelem internetového obchodu cz.storex.sk a kupujícími.

1. Vymezení některých pojmů

Prodávající
: Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravní 5,955 01 Topoľčany, IČO: 11743140, zapsaný v živnostenském rejstříku Okresního úřadu Topoľčany, číslo Živn. reg.: 406-4625, číslo zápisu: ŽO589/1992, DIČ: 1020444007, IČ DPH: SK1020444007, číslo účtu: 276848192/0200, VÚB, a.s. Pobočka Topoľčany, 196402502/0300, ČSOB pobočka Hodonín

Kupující: každá osoba, která je kupujícím zboží nabízeného prodávajícím na internetové stránce prodávajícího na cz.storex.sk, dle všeobecných obchodních podmínek.

Kupní smlouva nebo smlouva: smlouva mezi prodávajícím akupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží nabízeného prodávajícím na internetové stránce prodávajícího cz.storex.sk uzavřená podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Velkoobchod -prodej zboží dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem jeho dalšího prodeje nebo zpracování, za velkoobchodní ceny.

Maloobchod -prodej zboží konečnému spotřebiteli za maloobchodní ceny.

2. Kupní smlouva

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávajícího, a to formou elektronické pošty doručené na elektronickou adresu (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce kupujícího.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu zveřejněnými na internetové stránce cz.storex.sk a souhlasí s nimi.

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných při realizaci objednávky. Před definitivním odesláním objednávky má kupující možnost objednávku a dané údaje zkontrolovat.

Objednávka se považuje za odeslanou,pokud bude doručena prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj dodací adresu (dodací adresa může být jen na území České republiky a Slovenské republiky) a fakturační adresu se všemi vobjednávkovém formuláři požadovanými údaji, e-mail, telefonický kontakt na kupujícího, název objednaného zboží, způsob dodání a způsob platby.

Zásady spolupráce
Velkoobchodní podmínkou nákupu v e-shopu cz.storex.sk je registrace, která je povinná pro podnikatele, kteří chtějí nakupovat za velkoobchodní ceny. Na základě registrace jsou kupující velkoobchodů rozděleni a jsou jim zobrazované ceny, vzhledem k příslušnosti k dané kategorii.

Podnikatelé jsou povinni své podnikání doložit potřebnými náležitostmi, kterými jsou IČO, DIČ, resp. IČ DPH. Po uskutečnění registrace jsou náležitosti ověřovány a po jejich ověření ze strany prodávajícího je uvolněn přístup do příslušní cenové kategorie. Uvolnění vstupu do velkoobchodu je oznámeno kupujícímu prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci.

Konečný spotřebitel může využít možnost registrace, ale může nakupovat i bez registrace.

Osobní údaje uvedené při registraci zpracovávame po dobu tří (3) let. Po uplynutí této doby, v případě, že založený uživatelský  účet nebyl využíván, bude zrušen (vymazán z naší databáze) tzn., že poskytnuté osobní údaje se přestanou zpracovávat. Pokud bude mít zákazník zájem si znovu založit užívatelskej účet, může tak udělat  bez jakéholiv omezení.


3. Dodací podmínky a dodací lhůta

Prodávající se zavazuje dodat na základě kupní smlouvy:

 • zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky (prodávající si vyhrazuje právo na nezrealizovateľnosť objednávky v případě selhání objednávkového systému)
 • zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškozeníběhem přepravy.

Prodávající neodpovídá za:

 • opožděné dodání zboží zaviněné přepravcem
 • opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně uvedenou dodací adresou příjemce
 • výběr zboží kupujícím, pokud po převzetí zásilky kupující zjistí, že zboží neodpovídá jeho představám (velikost, materiál, barva ...)

Kupující se zavazuje:

 • objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto bez zbytečného odkladu oznámit přepravci a zároveň prodávajícímu
 • zaplatit zazboží kupní cenu ve výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude nutné dodávku opakova tvíce než 2x z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, považuje se takové jednání, resp. opomenutí kupujícího zaporušení povinnosti kupujícího vyplývající z kupní smlouvy.

Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená a nebyly zjištěny žádné nedostatky způsobené přepravou.

Dodací adresa pro dodání zboží je stanovena kupujícím při objednání zboží v objednávce. Za vyřízení objednávky se považuje doručení zboží kupujícímu. Dopravu na dodací adresu určenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží).

Kupující je povinen převzít zboží na místě, které uved lv objednávce, resp.na místě které uvedl při změně dodací adresy na základě dohody se zasilatelskou společností. O termínu dodání zboží je prodávající povinen informovat kupujícího buďe-mailem nebo telefonicky.

Dodávky objednaného zboží budou dle provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Obvykle je dodací lhůta pro zboží skladem maximálně šest pracovních dnů, v případě platby na fakturu nebo na dobírku. Při platbě na zálohovou fakturu začína dodací lhůta zboží plynout až dnem připsání finančních prostředků na náš bankovní účet.
Zálohova faktura se vystavuje maximálně do tří pracovních dnů od přijetí objedávky.

Objednávky expedujeme i neúplné a o neúplnosti objednávky neinformujeme. Kupující může požádat o informování o dostupnosti zboží, a to v Poznámce objednávky. V případě, že kupující požádá o informování, tak musí uvést kontaktní údaje, kde bude k zastižení. Pokud nebude možné kupujícího do tří pracovních dnů informovat, resp. kupující nebude reagovat  na  e - mail nebo telefonické spojení, tak bude objednávka vyexpedována.

4. Cena zboží a platební podmínky

Ceny uvedené na stránkách cz.storex.sk platí výhradně pro nákup prostřednictvím internetového obchodu. Kupujícím jsou zobrazovány ceny podle kategorizace na základě registrace. Součástí ceny nejsou přepravní náklady ani žádné jiné náklady spojené s balením a dodáním zboží. Cena zboží je určena dle platného ceníku.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny ceny. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží,t. j. v době odeslání objednávky kupujícím. Fakturou dodaného zboží bude kupujícímu doručena spolu se zbožím.

Objednané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.

V případě zálohové platby na účet prodávajícího se částka považuje za uhrazenou prodávajícímu až momentem připsání finančních prostředků ve výši zálohové platby na účet prodávajícího, přičemž expedice zboží se uskutečňuje až po zaevidování a připsání celé částky zálohové platby do tří pracovních dnů. Zálohová faktura se vždy vystavuje poté, co je objednávka fyzicky připravena k odeslání.

Kupující v objednávce zadá způsob, jakým chce uhradit kupní cenu za objednané zboží. Přehled možných způsobů úhrady zbož íje následující:

 • dobírkou (platba přímo zasilatelské společnosti)
 • převodem nebo vkladem na účet prodávajícího 276848-192 /0200 (VÚB), resp. pro zákazníky z České republiky 196402502/0300 (ČSOB)
 • v hotovosti při osobním odběru (v pracovní dny od 7,30 - 15,30 hod).

Ceny za přepravu zboží jsou účtovány podle platných ceníků zasilatelské společnosti, přičemž je tato částka navýšena o balné.

Prepravné a balné Zálohová platba, faktúra Dobierka
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Slovenská republika 3,75 € 4,50 € 4,50 € 5,40 €
Česká republika 160 KČ 193,60 KČ 200 KČ 242 KČ
Ostatní štáty EÚ náklady podle cenníku není možná


Balíky prostřednictvím České pošty neposíláme.

V případě objednávky nad níže uvedené částky na základě příslušnosti k dané kategorii nebude účtována doprava.

Doprava zdarma nad Maloobchod Veľkoobchod
s DPH bez DPH s DPH
Slovenská republika 60 € 150 € 180 €
Česká republika 2 400 KČ 4 000 KČ 4 800 KČ
Ostatní štáty EÚ doprava zdarma není možná - vždy se účtuje přepravné a balné

Slevy z ceny jsou poskytovány v závislosti na objemu nakoupeného zboží a to následovně:

1% při nákupu zboží nad 1 000 € (25000 KČ)
2% při nákupu zboží nad 2 000 € (50000 KČ)
3% při nákupu zboží nad 3 000 € (75000 KČ)

5. Záruční lhůta a reklamační řád

Prodávající vydává v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, tento reklamační řád (dále jen "Reklamační řád").

Úvodní ustanovení

Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základě elektronické objednávky mezi prodávajícím a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob nebo za účelem podnikání, podle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Reklamační řád upravuje práva a povinnost ikupujícího při dodání zboží v rozporu se smlouvou, odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího a podmínky uplatnění nároků z vad zakoupeného zboží.

Prodávající poskytne kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy informace o kupovaném zboží, aby se kupující mohl seznámit zejména s jeho parametry, cenou, způsobem dopravy, úhradou a lhůtou dodání.

Vrácení zboží

Kupující má právo nepřevzít zboží od dopravce při doručení zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových a prodejních dokladů (faktura).

V případě dodání zboží v rozporu se smlouvou má kupující právo na to, aby mu prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal zboží v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě a to výměnou zboží, nebo způsobem, na kterém se strany dohodnou.

Reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků standardně 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Vtomto případě pro záruční servis u prodávajícího postačuje doložení dokladu o koupi zboží u prodávajícího (faktura).

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne chyba nebo nedostatek, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek řádně používán nebo může být používán pouze částečně, a je možné tuto chybu nebo nedostatek odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.

V případě chyby nebo nedostatku, které nelze odstranit a které brání tomu, aby mohl být výrobek řádně užíván jako výrobek bez chyb a nedostatků a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má kupující právo na výměnu výrobku nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Reklamaci může kupující uplatnit odesláním zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem na poštovní adresu: Ing. Peter Mongel,STOREX, Dopravní 5,955 01Topoľčany. Pracovník určí způsob vyřízení reklamace a do 14 dnů vyřídí reklamaci.

Právo na záruku zaniká v případě, že k chybě nebo nedostatku došlo zaviněním kupujícího, mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámení zjevných chyb a nedostatků při převzetí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci(nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ji ani reklamovat.

Reklamaci lze vyřídit v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době; za účelem prokázání této skutečnosti předloží kupující doklad o koupi zboží
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek zasláním nebo doručením zbož ína adresu: Ing. Peter Mongel,STOREX, Dopravní 5,955 01Topoľčany

Pokud nebude kterákoli z uvedených podmínek řádně splněna nebude reklamace uznána jako oprávněná.

Pravidla pro akceptaci reklamace

 • po převzetí zboží si pokud možno bez zbytečného odkladu prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při převzetí zboží vady, je povinností kupujícího oznámit zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.
 • upozornění: zásilku, která při přebírání jeví známky poškození během přepravy (roztržený obal, deformace, díra a pod.) v žádném případě nepřebírejte. Předejdete tak případným komplikacím při reklamaci poškozeného zboží.
 • v případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu,množství nebo vceně), nebo obdržíte se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu nebo neobdržíte žádný doklad o nákupu, je vaší povinností prodávajícího o této skutečnosti neprodleně informovat prostřednictvím e -mailu nebo telefonicky.
 • v případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat doporučeně zpět na adresu prodávajícího spolu s uvedením důvodu reklamace. Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě má za následek neuznání reklamace.
 • upozornění: zboží zasílejte v balících prostřednictvím pošty, nebo zasilatelskou společností, dobře zabalené, aby nedošlo k jeho poškození. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata.
 • Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvíme-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace nejpozději do14 dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 • předáním opraveného zboží
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající je povinen o způsobu určení, způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu.V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

Kupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího tak žádost o nápravu (e-mailem na: eshop@storex.sk), pokud není spokojen se spůsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví  na tuto žádost zamítavě nebo na ní neodpoví do 30 dnů od její odeslání, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu organizaci alternativního řešení sporů  (Dále len subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona č. 391/2015 Z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů  a o změně doplnění některých zákonů (Dále len "Zákon o ARS).

Subjekty ARS  jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o ARS, kterým je v daném případě Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v sezname subjektů alternativního řešení sporů vedeného Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, který  je zveřejněn  na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR (www.mhsr.sk).

Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona o ARS. V případě, že jde o prodej zboží na základě smlouvy uzavřené na dálků nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího, je možné podat návrh prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm).

Alternativní řešení sporů může využít jenom  ​​spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká  jenom sporů mezi spotřebitelem a  prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské  smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Ve smyslu zákona 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo uzavření smlouvy.

Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:

 • odstoupení od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu v zákonem stanovené lhůtě vyplněním formuláře (přiloženém v potvrzení o přijetí objednávky nebo dostupném na naše internetové stránce) a jeho zasláním  na adresu: Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravná 5,955 01 Topoľčany nebo prostředníctvím elektronické pošty na adresu eshop@storex.sk. Spolu s vráceným zbožím kupujíci zašle také kopii faktury a číslo účtu pro vrácení peněz.
 • zboží zašle kupující prodávajícímu doporučeně, nikoliv však na dobírku.

Je však nezbytné, aby kupující vrátil zboží:

 • nepoškozené
 • s dokladem o jeho zakoupení

Při porušení podmínek pro odstoupeníod smlouvy nebo řádného vrácení zbožíje prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikladle příslušných právních předpisů.

Při odstoupení od smlouvy spotřebitel nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem nebojím pověřenou třetí osobou s výjimkou přepravce.7. Závěrečná ustanovení

V případě potřeby dalších informací, může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvíme-mailu, případně telefonicky na některé z čísel uvedených v kontaktech.

Orgánům dohledu, kterému činnost prodávajícího podléhá, je Slovenská obchodní inspekce, přičemž adresa orgánu dohledu, kterému činnost prodávajícího podléhá, je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenská obchodná inšpekcia v Nitre, Staničná 9, 949 01 Nitra.

Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího. Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád prodávajícího ve znění platném k momentu odeslání objednávky.

Prodávající je vázán svou nabídkou zboží včetně jeho ceny od odeslání akceptace objednávky kupujícímu až do doby dodání zboží kupujícímu, pokud nestanoví některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.Odeslanou objednávkou je kupujícívázán do doby stanovené na dodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.

Potřebujete poradit?

Kontakt : eshop@storex.sk

Nájdete nás také na:

 

Velkoobchodní prodej / výdej internetových objednávek

Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
Otevírací hodiny: 7:30 - 15:30

00421 38 532 05 41 - sklad

E-shop kontakt: 0905 211 952

Maloobchodní prodejny

Topoľčany
Štúrova 4650/7
tel. kontakt: 038/530 06 95

J.Kráľa 4869 (budova Colourhouse)
tel. kontakt: 0905 471 438

Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel. kontakt: 0908 164 400

 

Krátké video ukážky PONY, PRYM pomůcek

koncovky na jehlice PONY

https://cz.storex.sk/upload_files/files/Pony_60697_Point-protector_2-4mm_video4.mp4

návod jak správně používat pletací strojky PRYM

https://youtu.be/Wns3jZManok

jehlice na vlnu  PONY

https://cz.storex.sk/upload_files/files/Pony_61001_Wool-needles_video3.mp4

mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.