Kategorie zboží
Storex (http://cz.storex.sk/)

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velice důležitá. Z tohoto důvodu všechny procesy zpracování osobních údajů průběžně analyzujeme a zajišťujeme jejich soulad s nařízením GDPR - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"), které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie, jakož i zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon").

 

Touto cestou Vás informujeme o způsobu a podmínkách zpracování Vašich osobních údajů i o Vašich právech, které jsou s tím spojené.

 

1. Jaké jsou naše kontaktní údaje?

 

Důvěra zákazníků je pro nás podstatná. Z tohoto důvodu, pokud byste měli otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme Vám plně k dispozici.

 

Pro uplatnění všech a jakýchkoliv Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů, si Vám dovolujeme poskytnout naše kontaktní údaje:

 

Ing. Peter Mongel STOREX

s místem podnikání Dopravná 5, 95501 Topoľčany

IČO: 11 743 140

zapsaná v Živnostenském rejstříku Okresního úřadu Topoľčany,

číslo Živn. registru: 406-4625

 

 

Pokud máte otázku, na kterou v těchto podmínkách o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo pokud si přejete podrobnější informace k některému z těchto bodů, nebo máte zájem uplatnit jakékoliv Vaše právo na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat:


A. pro poštovní komunikaci, prosím, použijte následující kontaktní údaje:

 

Ing. Peter Mongel STOREX

Dopravná 5

955 01 Topoľčany

 

 B. pro elektronickou komunikaci, prosím, použijte následující kontaktní údaje:

 

     e-mailový kontakt: eshop@storex.sk

 

C. pro telefonickou komunikaci, prosím, použijte následující kontaktní údaje:

 

     telefonní kontakt: 00421 38 532 05 41

 

Další informace jsou zveřejněny na webové stránce: www.storex.sk.

 

 

 2. Kdo odpovídá za plnění povinností?

Vzhledem ke skutečnosti, že nám předmětná povinnost nevyplývá z právní úpravy, nemáme určenou žádnou odpovědnou osobu v oblasti ochrany osobních údajů, přičemž všechny a jakékoli povinnosti a závazky si v této sféře plníme sami s nejvyšší odbornou péčí, na kterou se můžete spolehnout.

 

 

3. Jaký je rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů?


 

    Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu (zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, e-mailový kontakt), přičemž nezpracovávají zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. Citlivé osobní údaje).

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme pro různé účely týkající se prodeje zboží a poskytování služeb v oblasti předmětu našeho podnikání, avšak pouze v minimálním rozsahu tak, aby byla dodržena zásada minimalizace účelu zpracování osobních údajů stanovená v GDPR, podle které může provozovatel osobní údaje získávat pouze na konkrétně určeny, výslovně uvedené a legitimní účely.

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme zákonným způsobem, a to pouze v mezích právních základů, které jsou stanoveny v článku 6 odst. 1 GDPR (zjednodušeně řečeno zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze pokud jde o jeden z těchto důvodů). V tomto případě zdůrazňujeme, že mezi předmětné právní základy, na jejichž základě je možné zpracovávat Vaše osobní údaje, se řadí i dání souhlasu Vaší osoby se zpracováním osobních údajů, avšak pouze v případě, že neexistuje jiný právní základ (tj pokud je důvodem pro zpracovávání osobních údajů plnění smlouvy, a tedy, Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat proto, abychom Vám mohli řádně dodat zboží nebo poskytnout službu (např. zaslat Vám potvrzení objednávky na Váš e-mail, přiřadit Vaši platbu k objednávce, zaslat Vám zboží na vámi uvedenou adresu), nevyžaduje se pro tento případ ještě i Váš zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů).

Touto cestou si Vás dovolujeme informovat, že jako provozovatel zpracováváme pouze a výlučně Vaše následující osobní údaje, a to pro tyto účely a na základě těchto právních základů:


 
  1.  Registrace na webové stránce

 

Seznam

Účel

Právní základ

 

Přihlašovací jméno

Jméno

Příjmení

Adresa (ulica, město, poštovní  směrovací číslo, stát),

Telefonní číslo

E-mailová adresa

DIČ

IČ DPH

Heslo

 

 

Registrace dotknuté osoby a vytvoření  vlastního konta na stránce www.cz.storex.sk a zarazení  do databázy provozovatele.

 

Některé z našich služeb můžete bez problémů používat také bez přihlášení sa na stránce. Pokud však chcete využívat všechny funkcionality stránky, je za potřeby  si vytvořit konto.

 

 

Článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

 

¹Provozovatel může zpracovávat osobní údaje pouze, pokud:

 

 • dotčená osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely;

 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby

   provedly opatření před uzavřením smlouvy;

• zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti provozovatele;

• zpracování je nezbytné, aby se ochránili životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotčenou osobu dítě.

 

  1. Dodání zboží

 

Seznam

Účel

Právní základ

 

Jméno,

Příjmení,

Adresa (ulica, město, poštovní směrovací číslo, stát),

Telefónní  kontakt,

E-mailový kontakt,

Vaše bankovní údaje (banka, číslo účtu, IBAN)

DIČ

IČ DPH

 

 

Uzavřetí smlouvy,

možnost zpracování  objednávky a řádneho doručení objednaného plnění (zboží) klientovi, vystavení faktury, jakož i možnost realizování úhrady ceny za plnění a její spárování s objednávkou

 

Článek 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

zpracování  je nezbytné na plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby vykonali opatření před uzatvořením smlouvy

 

 

  1. Přímy marketing – stávajíci zákazníci

 

Seznam

Účel

Právní základ

 

Jméno

Příjmení

E-mailová adresa

 

Ponuka vlastních podobných výrobků a služeb prostřednictvím elektronické pošty osobám, jejichž osobní údaje provozovatel získal v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb

 

Článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

zpracování je nezbytné na účely oprávněných zájmů, které sleduje provovzovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a slobody dotyčné osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě (ve smysle Recitálu 47 GDPR se zpracováním osobních údajů na účely přímeho marketingu může považovat za oprávněný zájem provozovatele,

 

 

  1. Ponuka zboží a služeb, marketing, soutěže a jiné

 

Seznam

Účel

Právní  základ

 

Jméno,

Příjmení

Adresa

E-mailová adresa

 

Ponuka zboží a služeb prostředníctvím elektronické pošty používatelem registrovaným na webové stránce, informace o plánovaných akcích, odprezentování reklamních a marketingových aktivit, odesílání  novinek, rád, tipů a třiků

 

 

Článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely

 

 

  1. Cookies

 

Seznam

Účel

Právní základ

 

Textový soubor, který webová lokalita ukládá v počítači nebo mobilním zařízení klienta při jejím prohlížení obsahujíci údaje o aktivitě používatele na webové stránce

 

Účel 1:

Zapamatování si uživatelských nastavení, ověření přihlášení, integrita zabezpečení webu, obnovení  hesla ku kontu.

 

Účel 2:

Lépe přizpůsobění reklam zájmem dotčených osob a funkcionalitě webstránek, vytváření  statistik.

 

 

Pro účel 1:

Článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména  jestli je dotčenou osobou dítě (oprávněným zájmem provozovatele je zájem zachovat co nejlepší funkcionalitu a ochranu webové stránky).

 

Pro účel 2:

Článek 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

 

 

f.Heuréka – „Ověřeno zákazníky“

 

Seznam

Účel

Právní základ

 

Jméno

Příjmení

E-mailová adresa

Specifikace zboží, který byl zakoupen

Informace o spokojenosti a průběhu koupy zboží poskytnuté dotčenou osobou

 

 

 

Zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem, vyhodnocování zpětné vazby, analýza tržního postavění

 

 

 

Článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a slobody dotyčné osoby, které si vyžadují ochranu osobních údajů, zejména jestli je dotčenou osobou dítě (oprávněným zájmům provozovatele je zájem na zvyšování kvality služeb při nákupu zboží a spokojenosti zákazníků).

 

 

4. Komu se Vaše osobní  údaje poskytují?

Osobní údaje našich klientů chráníme, přičemž tyto nezpřístupní a ani neposkytujeme třetím osobám či subjektům, s výjimkou osob, které zajišťují vedení účetnictví naší společnosti, IT infrastrukturu, e-shop, zasilatelské služby, webové nástroje (např. Heuréka "Ověřeno zákazníky"), az tohoto důvodu se považují nejen za "zprostředkovatele", ale i příjemce ve smyslu GDPR. Výběr našich partnerů realizujeme mimo jiné s ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborné péče při zpracovávání osobních údajů našich klientů, přičemž tyto subjekty jsou námi zavázány mlčenlivostí a povinností přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a Zákona. V případě, že taková povinnost bude vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté i orgánům veřejné moci či jiným subjektům.

 

5. Přenášíme Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii?

Provozovatel si Vás dovoluje informovat, že Vaše údaje nejsou přenášeny mimo Evropskou unii do třetích zemí či mezinárodních organizací.

 

6. Po jakou dobu uchovávame vaše osobní údaje?

 

 Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají. Osobní údaje, které zpracováváme pro účely dodání zboží zákazníkem na právním základě plnění smlouvy uchováváme po dobu deseti (10) let. Zbývající osobní údaje, které zpracováváme pro jiné účely uchováváme po dobu tří (3) let, pokud v těchto podmínkách není uvedeno jinak ..

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů zajišťujeme jejich výmaz případně anonymizaci, a to plně v souladu s GDPR.

 

 

7. Jaké jsou Vaše práva vůči nám v oblasti ochrany osobních údajů?


Jako dotyčné osobě Vám z GDPR vyplývá několik práv, na které si Vás dovolujeme touto cestou upozornit, a to:

 

       7.1 Právo na přístup k osobním údajům

        Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a pokud ano, tak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i právo na základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoliv, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Jaké jsou naše kontaktní údaje?".

 

     7.2 Právo na opravu a / nebo doplnění osobních údajů

         Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, jakož i právo na  doplnění neúplných osobních údajů. Za tímto účelem je možné nás kontaktovat kdykoliv, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Jaké jsou naše kontaktní údaje?".

 

    7.3 Právo na vymazání osobních údajů

         Právo požadovat bezodkladné vymazání Vašich osobních údajů máte pouze v případě, že:

           • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak  zpracovány;

           • odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a pokud neexistuje jiný právní základ  pro zpracovávání;

           • namítáte vůči zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování;

           • osobní údaje zpracovány nezákonně;

           • osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské  Unie nebo práva členského státu, 

             kterému podléháme;

           • osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle

              článku 8  odst. 1 GDPR.

 

            Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů  uvedených v   části "Jaké jsou naše kontaktní 

            údaje?", přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy není třeba vymazat Vaše údaje i když je

             splněna některá z výše uvedených  podmínek ( např. je to nezbytné pro uplatňování právních nároků).

 

 

           7.4 Právo na omezení zpracování osobních údajů

                 Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tj Vaše údaje pouze uchovávaly,

                 avšak  jiným způsobem jejich nezpracováváli), pokud:

                  • jste napadli správnost osobních údajů;

                  • zpracování je protizákonné a Vy namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte

                     namísto  toho omezení jejich použití;

                  • již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k

                       prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

                  • namítáte vůči zpracování.

Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Jaké jsou naše kontaktní údaje?", Přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě neexistují výjimky, kdy je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i jiným způsobem, nejen uchováváním.

 

             7.5 Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

 

                  Máte právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů: 

                  a) nezbytné splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo

                  b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost nebo třetí strana , s výjimkou případů, 

                      kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody Vaší osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů,

                      zejména pokud je dotčenou osobu dítě.

Pokud se Vaše údaje zpracovávají nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímý marketingem. Za tímto účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Jaké  jsou naše kontaktní údaje?". Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze, pokud bychom  prokázali nezbytné oprávněné důvody pro  zpracování, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování a uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

 

     7.6 Právo na přenosnost osobních údajů

           Pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádí automatizovanými prostředky, a to na

            základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo získat osobní údaje,

            které

            se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

            čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje další osobě (provozovateli). Za tímto

            účelem nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části

           "Jaké jsou naše kontaktní údaje?".

 

 

    7.7 Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

             V neposlední řadě máte právo kdykoli odvolat Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních

           údajů, které se Vás týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních  

           údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Za tímto účelem nás můžete kdykoliv

           kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části "Jaké jsou naše kontaktní

           údaje?".

 

 

7.8 Právo podat stížnost orgánu dozoru        

 

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v případě, pokud máte za to, že došlo k porušení    práv fyzických osob při zpracovávání Vašich osobních údajů nebo k porušení nařízení GDPR, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky. Vzor návrhu je zveřejněn na stránce Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz.

 

 8 . Jste povinen nám poskytnout Vaše osobní údaje?

Poskytnutí Vašich osobních údajů je v zásadě dobrovolné, avšak některé Vaše osobní údaje se vyžadují pro řádné plnění smlouvy (tj pro řádné a včasné poskytnutí zboží a služby), a proto pokud k jejich poskytnutí nedojde, nebude možné z naší strany řádně plnit povinnosti související s dodáním zboží nebo služby.

 

 

9. Získáváme Vaše osobní údaje i z jiných zdrojů, než od Vás?

Ne, všechny osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí  výslovně od Vás.

 

10. Cookies

 

 Abychom co nejvíce zlepšili naše služby a funkcionalitu naší webové stránky, využíváme cookies. Jde o malé textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači nebo v mobilním zařízení a které obsahují informace o aktivitách uživatelů webové stránky, přičemž tyto informace jsou následně zpřístupněny serveru webové stránky při příští návštěvě uživatele. Soubory cookies jsou užitečné mimo jiné:

 

• k náležité funkčnosti webové stránky (např. Aby bylo možné dokončit nákup zboží),

 

• při zapamatování si přihlašovacích údajů do Vašeho konta na webové stránce,

• ke zjišťová

ní, které webové stránky a funkce jsou vámi nejpoužívanější, abychom mohli přizpůsobit nabídku Vašim požadavkům a zájmům,

 

 • zjistit, které reklamy jsou Vámi přehlíženy nejčastěji, čímž se zamezí zobrazování reklam, o které nemáte zájem. Námi používané cookies lze z hlediska jejich trvání rozdělit na dva (2) typy:

 

 • krátkodobé (tzv. Session ccokies), které zůstávají ve svém prohlížeči pouze dokud prohlížeč zavřete,

 

  • dlouhodobé (tzv. Persistent cookies), které zůstávají uložené i po tom, co prohlížeč zavřete.

 

Dobu uložení souborů cookies je možné si přizpůsobit podle vlastních požadavků, nakolik závisí na nastavení samotné cookie a Vašeho prohlížeče.

Používání cookies můžete zakázat buď cíleně pro tuto webovou stránku, nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Informace o tomto najdete na stránkách jednotlivých internetových prohlížečů. Po deaktivaci cookies však nebude již možné využívat některé funkce, např. automatické přihlašování do Vašeho konta na naší webové stránce.

 

11. Sociální síť Facebook

 

 Naše webová stránka má integrované doplňky sociální sítě Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), které poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítek "Like" ( "Líbí se mi to") a "Share "(" Sdílet ") umístěných na portálu. Přehled všech doplňků pro Facebook najdete na následující stránce Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Během Vaší návštěvy na naší webové stránce vytváří doplněk přímé spojení Vašeho prohlížeče se serverem Facebooku, přes které Facebook dostane informaci, že někdo z vaší IP-adresy přistupuje na náš portál. Pokud jste přitom přihlášeni na svém kontě na Facebooku a kliknete na tlačítko "Like" nebo "Share" můžete obsah našeho portálu propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook tak může Vaši návštěvu portálu přiřadit Vašemu uživatelskému účtu. Podrobnější informace naleznete v podmínkách společnosti Facebook o ochraně osobních údajů:

 

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

 

Pokud si nepřejete, aby Facebook přidával návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím z Vašeho uživatelského účtu na Facebooku.

 

12. Jaké základní technická a organizační opatření jsme přijali na ochranu Vašich údajů?

 

Za účelem co nejvyšší ochrany Vašich osobních údajů jsme do procesů zpracování osobních údajů provedly následující zabezpečení a přijali tato technická a organizační opatření:

 

    • Máme vypracovanou interní dokumentaci týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany, přičemž tato je plně uceleně s GDPR a Zákonem,

    • Všechny osoby, které mají na základě našeho pověření přístup k osobním údajům, jsme poučili a tyto osoby zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našich pokynů, které jsou v souladu s GDPR,

    • Pravidelně proškolujeme osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našeho pověření,

    • Realizujeme pravidelný monitoring právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů,

    • Výběr našich partnerů realizujeme mimo jiné s ohledem na záruky jejich spolehlivosti a odborné péče při zpracovávání osobních údajů našich klientů, přičemž tyto subjekty jsou námi zavázány mlčenlivostí a povinností přijmout vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR,

    • Vaše osobní údaje se zpracovávají v osobních počítačích a noteboocích, které se nacházejí v uzamykatelných prostorách, přičemž přístup třetích osob je do těchto prostor omezen a zároveň monitorován kamerovým systémem,

     • Vstup do operačního systému jednotlivých osobních počítačů a notebooků je omezen a podmíněn zadáním zvláštního jedinečného hesla. Při odchodu z pracoviště každá osoba zajistí odhlášení z operačního systému příslušného osobního počítače a notebooku a při odchodu tento zároveň i vypne a uzamkne vstupní dveře do prostor.

• Využíváme cloudové softwarové řešení "cloud computing", přičemž data se ukládají na software, který se nachází v datovém centru v České republice, které je provozováno soukromým provozovatelem cloudových služeb, přičemž s tímto poskytovatelem je uzavřena smlouva, v jejímž rámci jsou upraveny základní práva a povinnosti poskytovatele. Před uzavřením smlouvy byly ověřeny zkušenosti, pověst, specializace a sídlo poskytovatele, solventnost, spolehlivost, vlastnictví a kapitálová přiměřenost poskytovatele, potenciální konflikt zájmů, riziko zneužití uchovávaných informací, přesné místo, kde se nacházejí servery, fyzická a elektronická bezpečnost serverů a datového centra.

• Všechny stránky a aplikace, na kterých se uchovávají Vaše osobní údaje, jsou chráněny heslem a šifrováním.

• Osobní počítače a notebooky, ve kterých se nacházejí elektronická data informačního systému jsou vybaveny výhradně legálními a schválenými softwary, zejména příslušným softwarem ESET a Microsoft essencial SECURITY, který zajišťuje ochranu před viry a spyware, resp. jinými případnými útoky počítačových hackerů. Rozsah přístupu a způsob přidělování hesel, pravidelných změn a aktualizací hesel upravuje interní směrnice. Nejdůležitější dokumenty, resp. soubory, které se nacházejí v informačních systémech jsou taktéž zaheslované heslem, které vytvořil a kterým disponuje jen autor dokumentu, případně jiné oprávněné osoby, zejména osoby, kterým je dokument určen.

•  Likvidaci dokumentů v tištěné formě zajišťujeme pomocí zařízení na skartování listin takovým způsobem, že zlikvidovány dokumenty a složky nelze zrekonstruovat k opětovnému použití jakýmkoliv způsobem, a to v pravidelných intervalech,

•  Likvidaci elektronických dokumentů a dat zajišťujeme takovým způsobem, že uvedené dokumenty a data se trvale a nenávratně odstraní z hard disku serverového počítače.

 

13. Realizujeme automatizované rozhodování včetně profilování?

Nevydáváme žádné rozhodnutí, které by byly založeny výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování a které by mělo právní účinky, které by se Vás týkaly nebo by Vás podobně významně ovlivňovaly.

 

14. Jaké jsou další související informace?
  
Tyto podmínky o ochraně osobních údajů se mohou příležitostně změnit, Vaše práva, které zaručují tyto podmínky, však nebudeme bez Vašeho výslovného souhlasu omezovat. Veškeré změny podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. O případných významných změnách podmínkách o ochraně osobních údajů budou uživatelé předem informováni (týká se i informování prostřednictvím e-mailu v obzvlášť závažných případech).

Tyto podmínky jsou platné od 25.05.2018.

 

Přihlášení
Zapomněli jste heslo?
Registrace

Potřebujete poradit?

Kontakt : eshop@storex.sk

Velkoobchodní prodej / výdej internetových objednávek

Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
Otevírací hodiny: 7:30 - 15:30

00421 38 532 05 41 - sklad
00421 38 532 72 16 - fax

 

Maloobchodní prodejny

Topoľčany
Štúrova 4650/7
tel. kontakt: 038/530 06 95

J.Kráľa 4869 (budova Colourhouse)
tel. kontakt: 0905 471 438

Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel. kontakt: 038/ 760 33 06

 

Krátké video ukážky PONY pomůcek

koncovky na jehlice PONY

http://cz.storex.sk/upload_files/files/Pony_60697_Point-protector_2-4mm_video4.mp4

 

jehlice na vlnu  PONY

http://cz.storex.sk/upload_files/files/Pony_61001_Wool-needles_video3.mp4

mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.